تبلیغات
شناخت و معرفی اسلام - گلچینی از سخنرانی های استاد دکتر حسین الهی قمشه ای 2
سه شنبه 16 فروردین 1390

گلچینی از سخنرانی های استاد دکتر حسین الهی قمشه ای 2

   نوشته شده توسط: AMIR HASSAN SINAEE    نوع مطلب :گوناگون ،

سلام خداوند با سین و لام و الف و میم نیست بلكه یك حال خوشی است از رحمت وگشایش در دل انسان كه انسان به فراخنای ابدیت بزرگ می شود

بهار

بهاری كه قراراست بیایدوبرودبه چه دردمامی خورد؟شادی ای كه قراراست بیایدوبرودبه چه دردما می خورد؟ثروتی كه می آیدومی رود اعتباری نداردومال ما نیست ؛گلستان وبوستان باغی است كه دست خزان هیچگاه به آن نمی رسد؛حقیقت باغ اینجاست وآن باغی كه می آید ومی رود وخزان می شود عكس باغ است اگر به حقیقت باغ بود وسبزی و خرمی وبهاری بود خزان نمی شد؛ از دیربازكسانی كه هوشمند بودند گفتندیك باغی درست كنیم مثل گلستان و بوستان كه همیشه سرسبزباشد

سلامتی

ما درحال سلامت روح هست كه به سلامت جسم می رسیم

تفسیرقرآن

بهترین تفسیرقرآن ادبیات است وتفسیراین نیست که بگویندابن عباس این مطلب را نقل کرده وتفسیرطبری فلان مطلب رانوشته ،بلکه بایدجان کلام بدست بیاید

اهل جهنم

محی الدین می گویدکه جهنمی هارابه زوربه جهنم نمی برندبلکه به دلیل سنخیتی که پیداکردندبا آنجاخودشان با شوق واشتیاق به جهنم می روندومی گوینددرهای جهنم بازاست ولی هیچکس ازجهنم فرار نمی کند چون شوق پیداکردند وبه طلب چیزی می آیند در جهنم

شهرهای بزرگ

الان توصیه بر اینست که شهرهای بزرگ را ازبین ببرندچون مایه مزاحمت است وانواع جنایات راشهرهای بزرگ تولیدمی کندبایدشهرهاکوچکترباشندتا آدمها به هم نزدیکترشوندومهربانتر شوند

بیماری قرن

بیماری قرن ما این است که زن بودن از مطلوبیت افتاده است وزن وسیله رفع پاره ای از نیازهای توهمی انسانها شده است وجمال ومعشوقی ونازواینها محبوب نیست،قدیم هامی شنیدیم که فلانی عاشق فلانی شده،ولی الان عشق ازبین رفته ودلی نمی تپدبرای کسی ؛اگرهم هست نگاه میکند که چه مصارفی داردوچه مزایایی داردکه می تواند از آنهااستفاده کند

جمال حق

این یک حقیقت است که اگر ششدانگ دنیا وآخرت را به شما بدهند آنقدر نمی ارزد که یک نفرپیدابشودوجمال اورابه شما نشان دهد ودل شماراببردوشماراعاشق او کند

شعرحافظ

علت اینکه شعرحافظ دلبری می کند اینست که درلابلای آن الفاظ حافظ تصویر آن جمال را قائم کرده است ومهمترین چیزی که درموردشعرحافظ و دیگر بزرگان بایددانست اینست که آنهااین اشعارراازخودشان درنیاوردندبلکه آنهاآن جمال رادیدندکه دارند این حرفهارا میزنند

تجلی خدا

ویلیام بلیک می گوید :خداوند برای کسانی که در ظلمت هستند ،نور است ولی برای کسانی که در نورند به شکل زن ظاهر می شود

روح

روح فوق العاده زیباست؛آنقدرزیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود

عالم روح

روزقیامت خوبهارا،کسانی که می توانند با فرشتگان همراه شوندوسنخیت دارندبافرشتگان راجمع میکنند ومی برندوظالمین راهم می گذارند همانجابمانندواگرانسان به عالم روح نرسیده باشدآنوقت نمی تواندبافرشتگان حرکت کند

بدن

همه عمرتان راصرف این بدنی که قراراست سرآخرغذای کرمهاشودنکنید؛صرف یک چیزی بکنیدکه فرشتگان می خواهندبردارندوببرند

غسل

غسل اگرمیخواهید بکنیددرآب دیده ودرتوبه وبازگشت به خداوندغسل کنید

قصه

یک قصه ای ایجادکنیدکه هزاران هزارنفرقصه شما را بخوانندوزندگیتان راتبدیل به یک قصه کنید،فکرنکنیدکه من چندتانمایشنامه خواندم،اگرهمه نمایشنامه های دنیارابخوانیدبه این نمی ارزدکه خودت یک قصه بشوی،قصه خودتان راثبت کنیددرعالم ووجودالهی خودتان رادرعالم متجلی کنید،بی سروصدانیاییددرعالم وبی سروصداهم بروید

جهنم

هیچ جهنمی بدترازاین که آدم به خودش نگاه کند وازخودش خوشش نیاید نیست، منتهاماازاین واقعه غفلت داریم وگاهی درخواب چشممان بازمی شودوخوك وسگ می بینیم

کینه

کینه هیچکس رابه دلتان راه ندهید چون آدم را آلوده می کند؛کینه هیچکس دردلتان نباید باشد چون ماخبرنداریم که آن بیچاره چرا آن کارراانجام داده، مردم همه مظلوم هستند ازدزدوجانی گرفته تاهمه مراتب دیگر،اگرازدل اوباخبرشویدوبفهمیددرچه شرایطی قرارگرفته،دلتان برای اوخواهدسوخت ،رحمه للعالمین باشید؛ مااگرکینه ای بخواهیم بورزیم باید به آن بدیهایی که دردرون خودمان هست کینه بورزیم

خانه تکانی

خانه تکانی یعنی که دیوهای حسدوخشم وانواع دیوها که دروجودمان هست را بیرون کنیم ودرمقابل فرشتگانی را به درودیواروجودمان دعوت کنیم

دارو

عشق دارو و نوش داروی همه دردهاست چون همه دردها را در خودش حل می کند

سرما

اگر انسان در درون حرارت و شعله ای داشته باشد همه سرماهای بیرون را گرم می کند و این سرما های بیرون به یک جامه ای و به یک مختصر گرمایی گرم میشود ولی سرماهایی در دل انسانهاست که جز به نور عشق گرم نمیشود

سوال قیامت

در روز قیامت از نعمت هامیپرسند که این نعمت جمال و زیبایی و این ها را به تو دادیم تو این ها را چه کار کردی؟

و آن روزخداوند از انسان می پرسد که تو در فراق من چه می کردی، انسان باید یک گزارش آبرومندی داشته باشد بدهد که لا اقل اگر عذری هم می خواهد بیاورد بتواند آن عذر را بیان کندودرقیامت نمیشود درجواب این که چرافلان جادروغ گفتی وجمال زیبایی وخوبی راپایمال کردی،ازنشناختن خوبی وبدی صحبت کرد ؛چون روزالست خداوندبه همه ماتجلی جمال خودش را نشان داده است تاماهیچ عذری برای پایمال کردن خوبی وزیبایی نداشته باشیم

دوستی

این که گفتند: دوستی از عشق بالاتر است به خاطر این است که درعشق، عاشق و معشوق دوتااسم دارند ولی دردوستی هر دو یک اسم دارند و آن دوست است ودوستی نشان کمال اتحادوبرابری و یگانگی بین عاشق و معشوق است

ورزش

تنازعات و کشمکش ها یی که در بازی های ورزشی هست دون شان ماست و اصلا خوب نیست

عاشق

عاشق دراصطلاح اهل معرفت کسی است که نیت کرده هیچ کاری غیرازشرایط عاشقی که عشق ورزی به خوبی وزیبایی ودانایی هست را درمعبدعشق انجام ندهد ونیت کند که هر حرف زشت و کار زشت ونگاه پلید وغذای پلید را نخورد،این فرداست که پاک می شود

علم نجوم

منظوراز علم نجوم ارتفاع و اندازه ستاره ها واینها نیست افلاک و ستاره ها منظور اشتغال انسان به عالم برتراست وگرنه آنجا هم پایین است و فرقی نمی کند مثل همین طرف است، بالا و پایینی در عالم صورت وجود ندارد و امر اعتباری است و این کسانی که اشاره می کنند ما در نجوم فلان ستاره رادیدیم اینها اشاره به اشتغال انسان به عالم معناست ودر آن اشتغال بوده که آن ستاره را دیده اند

جمال

جمال به آدم اجازه فرمان صادر کردن می دهد وبزرگترین فرمانده در عالم جمال می باشد ،ولی همانطورکه سکه تقلبی هست جمال های تقلبی وظاهری هم هست ولی بازهم باید آن جمال تقلبی خودش را شبیه آن جمال حقیقی در بیاورد تا بتواندتحکم کند

ادبیات

ادبیات دل آلوده نشده ودل گردو غبار نگرفته ماست

قوانین الهی

تمام قوانین بازی شطرنج الهی و پیچ و خم هایش در دل ما نوشته شده است

گواهی دل

از کجا بفهمیم از چیز خوب داریم لذت میبریم یا نه؟یکی که دل انسان گواهی میدهد که خوب است یا نه یا با دل آدمهای خوب چک کنیم

انتخاب دوست

دوستان خوب انتخاب كنید تا آنهایی كه خوب نیستند متوجه بشوندكه دارندكنارگذاشته می شوندتابروندویك چیزخوبی یادبگیرندوخودشان رااصلاح كنند

انگیزه حرکت

تمام ذرات عالم آن معشوق را دیدند وگرنه هیچ وقت ذرات عالم شوق حرکت بسوی کامل شدن و انسان شدن ورسیدن به عالم وحدت را نداشتند

بندگی

معنی بندگی این است که ما به آن صفتی باشیم که خدا می خواهد

گفتار بزرگان

علت اینکه حافظ و دیگر بزرگان از خودشان تعریف می کنند و ما بدمان نمی آید این است که ما آرزو می کنیم که به آن مقام برسیم وحماسه آنها حماسه ماست و معشوقشان معشوق شخصی خودشان نیست که با خودشان به زیر خاک برود بلکه معشوقشان معشوق ماست وسخنانشان هم شرح حال ما را بیان می کند

اندوه گذشته و خوف آینده

ما در کفن این عالم و در گورستان خیالات باطل در فشار قرار گرفتیم وآن فشار قبر همین الان دارد ما را فشار می دهد و جان های مرده اندر گور تن هستیم و مار وعقرب هم افکار وخیالاتی هستند که دائما ما را می گزند ؛همه مردم گرفتار یک بندی هستند و بندشان هم ترسهایی است که از آینده دارند و خوف و اندوهی که از گذشته دارندکه مثل ماروعقرب ما را می گزند

روزه در سخن

روزه در سخن این است که انسان هر حرفی را که زدنش خیری بر کسی مترتب نمی کند وبیان نکردن آن هم شری ایجاد نمی کند، انسان از آن سخن امساک کند

ایرانیان باستان

ایرانیان باستان هیچ وقت آتش پرست نبودند بلکه آتش را فقط قبله کرده بودندو همه خداپرست بودند

جادو ومعجزه

فرق جادو ومعجزه این است که جادو دوام ندارد و دو روز رونقی پیدا می کند و بعد از بین میرود ولی معجزه دوام دارد

نگرانی

نگرانی جزو فرزندان خلف جرم است

ابلیس

تنها چیزی که بر انسانیت ما سجده نمی کند جوهر سرکشی است که در ماست و همان ابلیس است که در عین حال که می داند حق چیست ولی تسلیم حق نمی شود

سجده بر انسان

زمانی که خداوند به فرشتگان امر به سجده بر انسان کرد تنها فرشتگان سجده نکردند بلکه فرشتگان و تمام مخلوقات مادون فرشتگان سجده کردند از جمله آب و خاک و بادوآتش و این بدن هم تمام اجزایش بر انسان سجده کردند و اگر الان یکی از این اجزا نافرمانی کنند بدن به سمت تباهی میرود

تسلیم حق

در دنیا هر چه فساد هست مال این نیست که حق را نمی شناسند بلکه مال اینست که تسلیم حق نمی شوند

تعلیم و تربیت

مهمترین عامل در تعلیم و تربیت تغییر نگاه است، اساس تعلیم و تربیت این است که ما تلاش کنیم آدمها لذت ببرند از چیزهای خوب واز چیزهای بد لذت نبرند

حق استعداد

ما نباید هیچ کدام از وجوه هستی خودمان را فراموش کنیم بعضی ها را باید کنترل کنیم بعضی هارا باید شکوفا کنیم هر کدام را باید حقش را ادا کنیم اگر در ما استعدادی هست باید حقش را ادا کنیم

خاصیت زیبایی

زیبایی خاصیتی داردکه شعاعی در دورواطراف خودش ایجاد می کند که هرچه زشتی باشد را دورمی کند وانسان را تزکیه می کند

ارتباط با زیبایی

همه ما بایدبه دنبال زیبایی حرکت کنیم همه باید در کار هنرباشندوبه نوعی ارتباط داشته باشند با عالم زیبایی ، اگر ارتباطتان راباعالم زیبایی قطع کنید بتدریج خلقتان تنگ می شود

داستان انسان

داستانی که گفتند که انسان اول میمون بوده ویا قورباغه بوده، اینها حرف زیادی است ونباید قبول کرد،انسان ازاول آدم بوده و رشک حوریان بهشت بوده و هزاران هزارفرشته بر اوسلام میکردندوتازه آدم وقتی این داستان را بداندمعنی اخلاق و انسانیت را می تواند درک کندوگرنه کسی که قورباغه است چرا کارخوب انجام دهد

تناسخ

یک عده از تنگ چشمی وتنگ نظری فکر می کنند خدا فقط دوتاعالم دارد ویک چندتا هم روح دارد که هی ازاین عالم به آن عالم می بردآنهارا وبازازآن عالم در میاورد، میاورد به این عالم، درصورتی که اینطور نیست چون عالم بینهایت هست وتکرار لازم نیست انجام دهند ،تکرار مال آنهائی است که محدوداست کارشان ،اواطوارش نامتناهی است ولزومی ندارد که هی ببرد در آن عالم باز برگرداند تا تزکیه شوند ؛سیرمراتب طولی است یعنی عوالمی نامتناهی وجود دارد تا انسان برسد به آن کمالی که لایق حال خودش هست؛

دلایل اثبات خدا

ادله ای که برای اثبات ذات خداوندمی آورند که به این دلیل و آن دلیل خداوند وجود دارد، اینها ما را دورمی کنند ازاو،چون او آنقدر به ما نزدیک است که هرواسطه ای حجاب میشود بین ما و او

احساس

اگرچیزی علی الدوام وارداحساس ما بشود ما آنرا احساس نمی کنیم ،اگرقطع ووصل درسطح احساس باشد ما چیزی را می توانیم احساس کنیم ،آنچنان که اگر خورشیدطلوع و غروبی نداشت ما نور خورشید را احساس نمی کردیم، وبه این دلیل است که ما خداوند را که اینقدرظاهر است را نمی توانیم ببینیم؛

عقل و عشق

عقل و عشق دوتاموجودنیستند بلکه عشق همان عقل است عقل متخصص اینست که حدچیزها را معین کند،عشق درعالم نامتناهی است،درحقیقت وقتی عقل به عشق برسدنامتناهی می شود ودست ازعقل بودن خودش برمی دارد،عقل که قبلش کمی محدود بوده وتجزیه وتحلیل می کرده وقتی ازاینها خلاص شد تبدیل به عشق می شود که عشق عالم نامحدود است

زشتی

زشتی اصلا وجود ندارد چون اوست که تجلی کرده درعالم ؛ وعلت اینکه ما زشتی می بینیم این است که ما از یک آئینه خاصی که پیچیده شده و مشوب شده و آلوده شده داریم می بینیم که زشتی می بینیم

عامل عشق

اگرشمامطمئن شدید یکی شما را دوست دارد ،عاشق اومی شوید اگربفهمیم یکی دلش درهوای ماست ،این خودش عامل عشق است ،به خصوص عشق حقیقی وقتی فهمیدیم خدا ما را دوست داردطبیعی است که عاشق او می شویم

دعا

هیچ دعائی بالاترازاین نیست که خدا ما را از خودش دور نکندوهیچ دردی هم بالاترازدردهجران نیست

شناخت

شناخت حقیقی سنخیت ایجاد می کند وبعدتبدیل ماهیت می کند یعنی اگر گل را بشناسید گل می شوید ،چون شناخت حقیقی وارد روح انسان می شود وشناسنده وشناخته شده یک چیز اندآنچنان که اگر کسی خدا را شناخت تجلی خداوند می شود

واجبات

یکی از واجبات اینست که ما به دنبال خدا باشیم و بدنبال وسیله ای باشیم که ما را به او برساند

علوم طبیعی

علوم طبیعی درمقابل علوم الهی شانی ندارند،شما ببینید که بزرگترین شخصیت انگلیس شکسپیر بوده یا نیوتن ؟مسلما شکسپیر بوده؛اگر شکسپیرها نباشند بشریت تبدیل به سبوعیت می شود؛اگر انسان دین نداشته باشد جوهر انسانیت در اومرده آدمی که دین ندارد وارتباطی با عالم برترنداردولذاتی ورای این لذات به او نرسیده چه امتیازی بر سایر حیوانات داردکه خودش را اشرف مخلوقات بداند

بسم الله الرحمن الرحیم

اینکه گفتند هرکه بسم الله الرحمن الرحیم را به خط حسن بنویسد بهشت بر او واجب می شودفقط معنای ظاهری کلمه هست، اما اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم را آنچنان حک کند بر صفحه دل که جدائی ناپذیر باشد از او،به کیفیتی که حضورش القائ معنای بسم الله الرحمن الرحیم را کند هرکس چنین خصلتی پیداکرداوتجسم معنی بسم الله الرحمن الرحیم است وبهترین مصداقش هم حضرت محمد است

خدا

خدای هر کسی درهمان هدف نهائی هر کسی است ؛ فکر نکنید که چه خدایی می پرستید، ایستگاه آخر شما هرجاهست خدای شماهم آنجاست به همین جهت اگر بگویند خدای بعضی ها دلار است ،حرف درستی است؛

تاثیرسخن

اگر می بینید سخنان کسی را متوجه نمی شوید علتش اینست که آن فرد شما را دوست ندارد

شهر بزرگ

شهربزرگ آنجائی است که یک انسان بزرگ آنجاست وآن دلیست که خدا آنجاست و آن انسانی است که دلش جام جهان نما شده و سرسویدا در او پیدا شده؛

ذكر

آنچه که ازنمازبالاتراست ذکراست،ذکریعنی یادآوردن ارتباطی که با خدا داشتیم وبافرشتگان داشتیم وباحوا داشتیم

ازدواج

ازدواج یک نهاد تکوینی عالم است وفقط یک نهاداجتماعی نیست ؛ازهرملاقات و دیداری فرزندی به دنیا می آید وهردیداری یک ازدواج است و هرپیوندی مثل پیوند دوستی ویا شاگرد و معلمی ذریاتی دارد وفرزندانی از خود به یادگار می گذارد حتی یک لبخند که شما می زنید ازاین لبخندیک چیزی تولید می شود و یکی حامله می شود با یک نگاه ،حامله به یک اندیشه میشود که بعد ازمدتی که در آن می ماندبعدازدوران بارداری به دنیا می آورد آن اندیشه را

نمازدائم

معنی الذین هم فی صلوتهم دائمون بدین معنی نیست که دائما انسان سر به مهر باشد واینکه گفتند بعضی بزرگان شب سرشان را بر مهر می گذاشتند و صبح بر می داشتند یا صبح سر به سجده می گذاشتند و شب بر می داشتند ، اینها همه کنایه است

شبیه الشعرا

شعرا را به جای اینکه تقسیم کنند به سبک خراسانی و عراقی و این قبیل سبکها باید تقسیم کنند به کسانی که شاعرند و کسانی که شاعر نیستند و شبیه الشعرا هستند؛فرق است بین کسی که یک باغی را نظاره می کند بعد برای شما گزارش می کند و شما می روید برای شخص ثالثی گزارش می کنید منتها به زبان خودتان،این شبیه الشعرا می شود،شاعر آن کسی است که از دیدار صحبت می کند وآن کسی که شبیه الشعرا است یک سخنانی را شنیده و نمی تواند هم تشخیص بدهد که آن کسی که اینها را گفته مقصودش از گل و گلزار همین ها بوده چون خودش ندیده آنجا چه خبر بوده است

تربت بزرگان

تربت بزرگان در این شهر و آن شهر نیست؛خاک سعدی شیراز در شیراز نیست، دیوان سعدی شیرازی است قرآن هم از آسمان آمده زمین واین خاکش هست که می بینید شما بهمین جهت یک قدری که با هوی وهوس انسانها آمیخته بشود گردوخاک ایجاد می کند و جلوی حقیقت را می گیرد

عالم لفظ

باید بدون هوای نفس رفت سراغ عالم لفظ تا آن لفظ مضطرب نشود و خودش را به شما نشان دهد

سخن

هرحرفی می خواهید بزنید ببینید این حرف از کجا میاید، اگر دیدید از کینه میاید پس نزنید،مثلااگر می خواهید به کسی از روی محبت بگوئید که چقدر رنگت پریده اینرابه او نگوئید چون حالش بدتر میشود، اگر حرفی از عشق سرچشمه میگیرد و به عشق منتهی می شود خوب است،بدیها را خوب نیست که آشکار کنید هر چند که آگاه باشید ازآنها ؛وهر جاآدم از چیزی انتقاد میکند باید وجه اثباتش بچربد

لذت

اگر همه لذتها رابدون جهدوکوشش در اختیار ما می گذاشتند از ذوق و مطلوبیت می افتادند، این که آدم یک چیزهایی را ندارد و میخواهد به آنها برسد خودش خیلی خوب است

نوشابه

تمام این نوشابه های softdrinkبرای بدن ضرر دارند ولی اگر یکی پیدا بشودو در مورد مضرات همین نوشابه ها یک مقاله ای بنویسد،فرداش یا زیر کامیون میرود و یا با یک وسیله دیگری تصادف می کند وهیچ نوشابه ای هم بهتر از آب خالی نیست؛

تبلیغات

تبلیغات اثر سحر و جادو دارد و از جنس سحر و جادوست،خودتان را بر حذر بدارید از اینکه گوش به تبلیغات دهید

اهل کثرت

انسانها چون اهل کثرت هستند با خدایان بیشتر می توانند کناربیایند، چون در عالم کثرت هستند فکر می کنند که فلان نفر، فلان احتیاجشان را رفع می کند و بهمین جهت خدای ازدواج دارند خدای طلاق دارند و یک خدا ندارند که بدانند از کجا باید مدد بگیرند و به مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین نرسیدند و اینها بیشتر خوش دارند با همین خدایان متکثر؛

عالم هجران

علت اینکه ما را به عالم هجران مبتلا کردند اینست که در دعوی عشق صادق نیامدیم واگر صادق باشیم، مارادرهمین عالم کثرت به وحدت سوق می دهند

رندی

رندی بدین معناست که انسان بفهمدکسی غیرازخدانیست وپشت پا بزند به هرچه غیرازدوست هست و ماسوی الله راازنظرمحو کند

بالاترین مقام عالم

مقام ومرتبتی بالاترازمحب خدابودن در عالم نیست

غافلان

غافلان کسانی اند که در هر چیزی منافع خودشان را می بینندوهیچ کاری ندارند به زیبایی و تجلی خداوند، وغافلان آدمی خوار هستند، آنها آکل هستند وبقیه مردم ماکول ومی خواهند ببینند چه سودی از بقیه مردم می برند وبه همین جهت هم آدمها را متفاوت می بینند

نظربازی

نظربازی عبارت است ازیافتن جلوه خاص الهی در هر موجودی ولذت بردن از هر موجودی در هر تجلی ای

دیو

دیوهای بیرون از درون ما هستند که دربیرون ظاهر می شوند وبلکه همین خود ما هستیم که تبدیل می شویم به دیوهای بیرون برای دیگران وچه بلایی از این بالاتر که انسان نگاه کند به خودش و ببیند به همان کسی تبدیل شده که خودش بیشتراز همه از او می ترسد وزیربارفشاروجود خودش خرد بشود

راه عشق

راه عشق را باید به خاطر معشوق طی کرد نه بخاطر خود عشق وگرنه سد راه وصال میشود

حقیقت آشنایی

اگر با اوآشنا شدید با هم آشنا میشوید اکر با او آشنا نیستید با هم آشنا نمیشوید؛دو تا انسان که به آن یار آشنا نرسیدند اگر با هم آشنا هم بشوند در جهت مصالح و منافع خودشان هستاما اگر یار ما یکی باشه ما با هم دوست می شویم واین جهت وحدت ماست حقیقت آشنایی فقط با نام خدا میسراست

فراق

اگر کسی رادچار فراق کنید به فراق مبتلایتان می کنند، فکر هم نکنید که چه فراقی؟ فراقهایی در عالم هست که انسان به ذهنش خطور نمی کند انسان را به فراق از پروردگارش به فراق از عزیزترین فردش مبتلا می کنند کسی که به آن عزیزترین عزیز رسیده باشد وبه کسی که هوالعزیز،یعنی عزیز فقط اوست رسیده باشدچطور می تواند فراق او را تحمل کند ،ما فراق موجودی که دو روز پیش ما بوده را سخت است که تحمل کنیم آن وقت فراق آن کسی که به تنهایی جان جهان است تحمل فراق او چقدر باید سخت باشد

نصیحت

نصیحت را اگر خیلی جدی انسان بگیرد و بعنوان اینکه واقعا موظف است عالم را دگرگون کند و اگر کسی دگرگون نشد عصبانی بشود که تغییر نمی کنند مردم، این نصیحت گویی مخالفت با حکم خداست و به پیغمبرش هم می گوید که اگر ما می خواستیم یک آیه می فرستادیم همه مردم را خاشع و خاضع می کردیم وما اینطوری مخصوصا جاعل الظلمات و النوریم و تو آن نورانیت خودت را اعلام کن ولی دل نگرانی و غصه ای نداشته باش از اینکه ایمان آوردند یا نیاوردند و شما نصیحت را بعنوان اینکه باعث جوش و خروش و تعصبات بشود نکنید و ونصیحت فقط بعنوان اعلام خبراست واگر نصیحت باعث تحقیرویا سبب لطمه زدن و زخم زدن به کسی بشود این نصیحت، نصیحتِ شیطان است

دنیا

انتظار مسافر از خودتان داشته باشید وانتظار اینکه در یک جایی آسایش داشته باشید نیست اینجا محل عبور ماست ودر فکر اینکه اینجا استقراری پیدا کنید نباشیدودر فکر این باشید که اینجا چه چیزهای قیمتی ای هست که آنها را بردارید ؛ وضعیت ما در این دنیا مثل کسی است که خانه اش را فروخته و مهلتی چند وقته به او دادند تا خانه را تخلیه کند

مشخصات انسان الهی

از مشخصات انسان الهی این است که دیدار او انسان را به یاد خدا، زیبایی و خوبی می اندازدو در مواقعی که دیگران عصبانی می شوند او نمی شود و جاهایی که دیگران بخاطر منافعشان شروع به غیبت می کنند او نمی کندو انسان الهی غیب است و به ظاهر در کنار ما نشسته ولی در واقع بر قله انسانیت تکیه زده والهی بودن انسان به ظاهر انسان نیست چون هر کسی می تواند ظاهرش را به آن شکل در بیارورد

هدف

در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان برسید بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید

سختیهای زندگی

ازتمام لحظات زندگی تان لذت ببرید حتی از سختی های زندگی چون سختیها راشما که تولید نکردید، خدا فرستاده فقط یک چیزرا مواظب باشید و آن اینکه کار بد نکنید ،اگر کار بد نکردید دیگر بدبختی ای وجود ندارد بدبختی برای آدم بد وجود دارد وبرای آدم خوب بدبختی وجود ندارد بلکه سختی وجود دارد سختی را خداوند فرستاده بعدا هم بر طرف می کند اینقدر لذت به شما می دهد که همه سختی ها را فراموش بکنید

علوم الهی

آن دانشی که حیات آدم به آن بستگی دارد آن دانشی نیست که با گرفتن PHD انسان به آن بتواند برسد بلکه علمی هست که ورای این علوم عالم ظاهراست و چون این علم ها روی در فنا دارندهمه شان جهل اند، یک علمی هست که روی در فنا ندارد، آن علم است که اگر یک قطره اش رابدست بیاوری به آب حیات رسیده ای و آن علم را هم انسان باید در درون خودش جستجو کند

عالم از دیدگاه سعدی

سعدی اینطور عالم را می بیند که یک معشوقی بوده و بعد رفته پشت پرده قائم شده و چون ما یک مرتبه او را دیدیم اشتیاق جمالش در دل ما هست و بعد همین پنهان شدن اوست که باعث تکامل استعدادها شده و تمام کشف اسرار عالم بخاطر جستجوی انسان از اوست

عشق دنیوی

عشق به همین امور دنیوی هم عشق به اوست واگر گفتند عشق به امور دنیوی رارها کنید بخاطراین است که این عشقها جلوی صعود انسان به سمت او را می گیرد

دعوت قرآن

مهمترین سخن قرآن دعوت به سوی عالم وحدت است، به اینکه از این عالم کثرت بسوی عالم وحدت حرکت کنید

رسالت انسان

رسالت همه ما حرکت بسوی عالم وحدت است

سجده

سجده به این معنا نیست که فقط انسان حالت سجده بگیرد،بلکه به معنای برداشتن حجابهایی است که بین ما وحضرت حق هست و به معنای کم کردن تعلقات به غیر خداست تا زمانی که دیوارتعلقات به غیرکه بین ما و حضرت حق مانع شده برداشته بشود و به قرب اوبرسیم

آسایش دنیوی

اگر انسان روحش رافروخت به آسایش و به چهارروز توالی خواسته های خودش و برخورداری از آنها بعد یک روز شیطان می اید و زنگ را می زند که تمام شد وقتت و باید روحت راتقدیم کنی تا ببرند جهنم، آنوقت است که انسان در حسرت روزگار از دست رفته می ماند و درحسرت عمری که به او داده بودند وروی همه اش مهر باطله زده بوده می نشیند

افکار شیطانی

هر فکر شیطانی ای که آمد اگرخودتان رابه آن فروختید ،لبخندتان و شادی دلتان راازشما می گیرند

ثروت انسان

مردم همه فقیرند مثل خودشما، جز شما کسی نمی تواند به شما چیزی بدهد مگراینکه یکی بیاید و باخبرتان کند از ثروت خودتان

منبع روزی

علت اینکه مردم خودشان راآلوده می کنند به هزاران هزار آلودگی این عالم، بخاطر این است که توکل ندارند بر آن رزاق علی الاطلاق واطمینان ندارند که آن منبع روزی کجاست

گل وخار عالم

گل و خار این عالم مثل هم می مانند و گلها خطرناکترند اتفاقا، پاس خارها را باید داشت، گاهی اوقات هست که انسان باید از آن خارها و از آن زخم زبانها که به او زدند و از آن ناکامی ها و نامرادی ها که در پیشرفت امور دنیوی داشته و از همه آن حسودانی که سنگ انداختند، از همه آنها باید برود و تشکر کند؛یکی می گفت: همین ها که به من لگد زدند همینها بودند که ازشر دنیا خلاصم کردند

دیوان حافظ

شعر حافظ ذکراست،کتاب حافظ textbook کروبیان عالم بالاست وشما با حفظ کردن شعر حافظ با قدسیان آسمان هم درس میشوید، برای اینکه ملازمت عیش و طرب و می و ساقی از خاطرتان نرود شعر حافظ از بر کنید

شعاع جمال حضرت حق

شعاع جمال او حجاب دیده ادراک ماست یعنی اینقدر این شعاع زیاداست، اینقدر این روشنایی برای این قوه ادراک ما زیاداست که سیاهی به نظر میاید،این سیاهی عین روشنایی و عین خورشیداست

صلح

ما نباید فکر کنیم که عالم پر از هیاهو وجنگ و غوغاست و سخن ما به جایی نمی رسد، شما حرفتان رابزنید
یک انسانی مثل حضرت محمد پیدا شد، دید همه در جنگ ودر تنازع و تخاصم بین خانواده وافراد قبیله اند؛ یک قوم وحشی دائما در جنگ که هیچ ایمنی نداشتند،نگفت که همه به جنگند و ز صلح من چه آید؟شما چراغتان راروشن کنید و ببینید که هزاران هزار برکت برآن مترتب میشود و جنگها را تبدیل به صلح میکند،شما آن یک کلمه حرف صلح رابزنیداگر هم اختلافی هست مدارا کنید

تواضع

تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است چون بزرگان عالم بیش از هر کسی می دانند که بزرگی درآنها نیست بلکه آنها مجرای عبور آن عظمت وآن هنر وآن خلق خوش هستندوچه منتی بر دیگران؟ مثل اینکه روزنه بگوید این نورها که میبینید مال من است ونور کجا مال روزنه است بلکه نور مال آفتاب است

عالم حادثات

عالم حادثات چیزی بدست شما نمی دهد،تمام امور دستخوش عالم کون و فساد که انسانها در جستجوی آن هستندة درمعرض باد خزانی است و همه اش رااز دست خواهند داد،هر چیزی که بدست بیاورید شما،بدست نیاوردید و بدست آوردنش عین ازدست دادنش است الا اینکه برسید به یک جاودانگی ای و برسیداز این حدوث به قدم

منزل انسان

هر کسی که در یک منزلی توقف کرد ازآن منزل بلندش می کنند چون ما برای یک منزلی ساخته نشده ایم و ما مسافر جهان بینهایت هستیم ودرهر مرتبه ای که ماندیم از آنجا بلندمان می کنند

دائم الذکر

علت اینکه گفتند دائم در نماز و ذکر باشید این است که ما در یک جایی هستیم که دائما غبار آلود است و اگر چهار روز شستشو نکنیم بکلی در زیر غبارپنهان میشویم و ما صبح و ظهر و شب در معرض این گردو خاک غفلت هستیم، به این جهت دائما احتیاج به مذکر داریم واینکه گفتند: یک ساعت حضورعالمی به هفتادسال عبادت ترجیح دارد بخاطر این است که آن یک ساعت آن تذکر و یادآوری راایجاد می کند

همنشینی با غافلان

مصلحت ما این نیست که با اهل دنیا و غافلان بنشینیم، چون بتدریج غافل میشویم

پرهیز از شهوات

آنچه که الان موجب کمال شماست، مال آن لحظه هایی نیست که نفس شما در شهوت و در راحت خودش بوده بلکه مال آن لحظه هایی است که احتمالا پرهیز کرده از آن شهوات

نعمتها

نعمتهایی که فرستادند دراین دنیا، فقط برای این هست که بدانید سیبستانی هست و نگران این نباشید که به آن نعمت رسیدید یا نه این اصلا مهم نیست آنچه که مهم است این است که خودتان را آماده کنید برای برخورداری از آن نعمت و ذائقه اش را پیداکنید

دوست

بهترین دوست کسی است که یادآورباشد از کسی که از یادمان رفته،بقیه دوستی ها هم به درد نمی خورندچون دوستیهایی اند بر مبنای نیازمندیهای این عالم و موقت به اندازه دوام آن نیازمندیها،ولی اگر بر این مبنا با هم دوست شدید که هر دو یک معشوق دارید که تا بینهایت باید با هم برویدهیچگاه از هم جدا نمی شوید،آنچنان رفیقی را بایدخواستار باشد انسان مثل پیر مغان که دائما یادآورنده باشد و بشناسد درد انسان را و اگر دردی هم ندارد در او آن درد عشق را ایجادکند

حادثه مهم زندگی

حادثه مهم زندگی این است که قبل از اینکه آن واقعه قیامت رخ بدهد در همین عالم، آن قیامت برای انسان رخ بدهدودر همین عالم به پیشگاه آن جمال برسد

دل پاک

پاکی دل فقط به معنای پاک بودن ازآن معصیت هایی که مردم تصور می کنند نیست ؛دلِ پاک، دلی است که پاک باشد از هر گونه گرایشی که حق نیست وپاک باشد از اغراض شخصیه واز همه آنچه شیطان به انسان القاء می کندو دلیست که غیر از خدا هیچ چیز در او نیست

علامت مشخصه کار خوب از بد

اگر کاری را که انجام می دهید، دیدید دوست دارید دیگران هم آن کار را انجام دهند ،آن کار ،کار خوبی است ولی اگر دیدید دوست ندارید آن کاری راکه شما انجام می دهید دیگران انجام دهند،آن کار بدی است

ذکر گفتن

خاصیتها مال اسم هاواذکارنیست حتی تصورآنها هم خاصیتی ندارد،مثل گل که خاصیتش مال خودش است نه مال اسمش و بدون اسمش هم خاصیت دارد


منبع: پایگاه خبرگزاری انتخاب


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر