تبلیغات
شناخت و معرفی اسلام - بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)

                                                             

الاحتجاج : (258) قال سوید بن غفلة : لما مرضت فاطمة علیهاالسلام المرضة التى توفیت فیها اجتمع الیها نساء المهاجرین و الانصار یعدنها، فقلن لها: كیف اءصبحت من علتك یا ابنة رسول الله ؟ فحمدت الله و صلت على اءبیها صلى الله علیه و آله ثم قالت :
اءصبحت والله عائفة لدنیاكن ، قالیة لرجالكن ، لفظتهم بعد اءن عجمتهم و شناءتهم بعد اءن سبرتهم فقبحا لفلول الحد و اللعب بعد الجد، و قرع الصفاة و صدع القناة ، و خلال الاراء، و زلل الاهواء، و بئس ما قدمت لهم اءنفسهم اءن سخط الله علیهم و فى العذاب هم خالدون ، لا جرم لقد قلدتهم ربقتها، و حملتهم اءوقتها و شننت علیهم غارها، فجدعا، و عقرا، و بعدا للقوم الظالمین .
ویحهم اءنى زعزعوها عن رواسى الرسالة ، و قواعد النبوة و الدلالة ، و مهبط الروح الامین ، و الطبین بامور و الدین ، اءلا ذلك هو الخسران المبین .
و ما الذى نقموا من اءبى الحسن ، نقموا منه والله نكیر سیفه ، و قلة مبالاته بحتفه ، و شدة و طاءته ، و نكال وقعته ، تنمره فى ذات الله .
و تالله لو مالوا عن المحجة اللائحة ، و زالو عن قبول الحجة الواضحة لردهم الیها، و حملهم علیها، و لسار بهم سیرا سجحا لا یكلم خشاشه ، و لا یكل سائره ، و لا یمل راكبه ، و لاوردهم منهلا نمیرا صافیا رویا تطفح ضفتاه ، و لا یترنق جانباه و لاصدرهم بطانا، و نصح لهم سرا و اعلانا، و لم یكن یحلى من الغنى بطائل ، و لا یحظى من الدنیا بنائل ، غیر رى الناهل ، و شبعة الكافل ، و لبان لهم الزاهد من الراغب ، و الصادق من الكاذب ، و لو اءن اءهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء و الارض و لكن كذبوا فاءخذناهم بما كانوا یكسبون ، و الذین ظلموا من هؤ لاء سیصیبهم سیئات ما كسبو و ما هم بمعجزین ، اءلا هلم فاستمع و ما عشت اءراك الدهر عجبا و ان تعجب فعجب قولهم ، لیت شعرى الى اءى سناد استندوا و على اءى عماد اعتمدوا، و باءیة عروة تمسكوا و على اءیة ذریة اءقدموا و احتنكوا لبئس المولى و لبئس العشیر، و بئس الظالمین بدلا، استبدلوا والله الذنابى بالقوادم ، و العجز بالكاهل ، فرغما لمعاطس قوم یحسبون اءنهم یحسنون صنعا اءلا انهم هم المفسدون و لكن لا یشعرون ، ویحهم اءفمن یهدى الى الحق اءحق اءن یتبع اءمن لا یهدى الا اءن یهدى ؟ فما لكم كیف تحكمون ؟
اءما لعمرى لقد لقحت فنظرة ریثما تنتج ، ثم احتلبوا مل ء القعب دما عبیطا و ذعافا مبیدا، هنا لك یخسر المبطلون ، و یعرف التالون ، غب ما اءسس الاولون ثم طیبوا عن دنیاكم اءنفسا، و اطمئنوا للفتنة جاءشا، و اءبشروا بسیف صارم و سطوة معتد غاشم ، و بهرج شامل ، و استبداد من الظالمین ، یدع فیئكم زهیدا و جمعكم حصیدا، فیاحسرة لكم ، و اءنى بكم ، و قد عمیت علیكم اءنلزمكموها و اءنتم لها كارهون .
قال سوید بن غفلة : فاءعادت النساء قولها علیهاالسلام على رجالهن فجاء الیها قوم من وجوه المهاجرین و الانصار معتذرین ، و قالوا: یا سیدة النساء لو كان اءبوالحسن ذكر لنا هذا الامر من قبل اءن نبرم العهد، و نحكم العقد، لماعدلنا عنه الى غیره . فقالت علیهاالسلام : الیكم عنى فلا عذر بعد تعذیركم ، و لا اءمر بد تقصیركم

ترجمه : در كتاب احتجاج از سوید بن غفله روایت شده است :
چون فاطمه علیهاالسلام بیمار شد به آن بیمارى كه موجب رحلت آن حضرت گردید به هنگام شدت یافتن بیماریش گروهى از زنان مهاجر و انصار به عیادتش جمع شدند و بر آن حضرت سلام كرده گفتند: اى دختر رسول خدا! وضع بیماریت چگونه است و با آن چه مى كنى ؟ آن حضرت ستایش خداوند سبحان كرده بر پدرش درود فرستاد، و سپس گفت :
حالم به گونه اى است كه از دنیاى شما بسى بیزار و مردانتان را دشمن مى دارم ! حال و قالشان را آزمودم و از آنچه كردند، بسى ناخشنودم و آن را به كنارى نهادم . چرا كه چون تیغ زنگارخورده نابرا و چون نیزه از قد دو نیم شده ، و صاحبان اندیشه هاى تیره و نارسایند.
چه بد ذخیره اى از پیش براى خود فرستادند. خشم خداوند را به جان خریدند و در آتش و نیران پاینده اند.
از سر ناچارى ریسمان امور و وظایف را به گردن آنان انداخته ، سنگینى و مسئولیت كار را بدانها واگذاردم و ننگ عدالت كشى را بر آنها بار كردم . نفرین ابد بر این مكاران ، دور باشند از رحمت حق این ستمكاران ، واى بر آنان ! از چه رو تمركز حق را در مركز خود سبب نگشتند؟ و از این راه خلافت را از پایه هاى نبوت دور داشتند و از سرایى كه محل نزول جبرئیل بود، به دیگر سرا بردند و از ید قدرت كاردانان دین و دنیا خارج ساختند! به هوش ! كه زیانى بس بزرگ است ! چه چیزى سبب گردید تا از على علیه السلام عیبجویى كنند؟ عیب او گفتند؛ زیرا شمشیرش ، خویش و بیگانه ، شجاع و ترسو نمى شناخت . دریافتند كه او به مرگ توجهى ندارد. دیدند كه او چگونه بر آنها مى تازد و آنان را به وادى فنا مى افكند. و برخى را براى عقوبت و سرمشق دیگران باقى مى گذارد. به كتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خوشنودى خداوند بود. به خداوند سوگند از طریق آشكار و نمایان حق منحرف شده از قبول دلایل و حجتهاى روشن و مبین ، امتناع مى نمودند، آنان را به راه مستقیم ، هادى و رهنمون مى شد و از انحراف و اعوجاج آنان جلوگیرى مى نمود. به خداوند سوگند، اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور، از دستان على پاى مى فشردند و تدبیر كار را آنچنان كه پیامبر بدو سپرده بود، تحویل او مى دادند على آن را به سهولت راه مى برد و این شتر را به سلامت به مقصد مى رساند؛ آن گونه كه حركت این شتر رنج آور نمى شد. على آنان را به آبشخورى صاف و مملو و وسیع هدایت مى كرد كه آب از اطرافش سرازیر مى شد و هرگز رنگ كدورت به خود نمى گرفت . او آنان را از این آبشخور سیراب به در مى آورد.

على خیر و نیكى را در نهان و آشكار براى آنان خوش مى دارد. او اگر بر مسند مى نشست هرگز بهره اى فراوان از بیت المال را به خود اختصاص نمى داد و از فزونى و ثروت دنیا جز به مقدار نیاز برداشت نمى كرد، به مقدار آبى كه تشنگى را فرو نشاند و خوراكى كه گرسنگى را برطرف نماید. (در آن هنگام ) مرد پارسا، از تشنه حطام دنیا باز شناخته مى شد و راستگو از دروغگو متمایز مى گشت ؛ در این صورت ابواب بركات آسمانى و زمین بر آنان گشوده مى شد. و خداوند به زودى آنان را به سبب اعمال و كردارشان مؤ اخذه خواهد كرد. زیرا اگر ساكنان قریه اى ایمان آورده خداترسى پیشه مى ساختند بركات زمین و آسمان را بر آنان فرو مى ریختیم . اما آنان دروغ گفتند و ما آنان را در برابر آنچه كه به دست آورده بودند، گرفتار آوردیم ((و كسانى از اینان كه ستم روا داشتند نتیجه سوء كردارشان را به زودى خواهند یافت .
آنان هرگز بر ما چیرگى نخواهند یافت
)).
بیایید! و بشنوید! روزگار چه طرفه معجونى در نهان دارد و چه بازیچه ها یكى از پس دیگرى آشكار مى سازد.
اى كاش مى دانستم به چه پناهگاهى تكیه داده اند؟ و كدامین ستون را پشتیبان گرفته اند؟ و به كدامین ریسمان تمسك جسته اند؟ و بر چه خاندانى پیشقدم شده ، استیلا جسته اند؟ شگفتا! كه بد سرپرستى انتخاب كرده و بد دوستانى برگزیده اند. و ستمكاران (كه به جاى خداوند شیطان را اطاعت نمودند) چه بد مبادله كردند. اینان روى بال ، به جاى پرهاى بزرگ ، دم را قرار داده اند، سر واگذارده دم اختیار نمودند.
به خاك مذلت ساییده باد بینى قومى كه
((خیال كردند با این اعمال كار خوبى را انجام داده اند. بدانید كه آنان فاسدند؛ ولى خود نمى دانند)).
واى بر آنان !
((آیا آن كس كه مردم را به راه راست فرا مى خواند، سزاوار پیروى است یا آنكه خود راه نمى داند؟ واى بر شما! چه بد داورى مى كنید)).
اما به جان خود سوگند كه نطفه این بسته شده است . (و شتر این فتنه آبستن شده به همین زودى خواهد زایید) انتظار كشید تا این فساد در پیكر اجتماع اسلامى منتشر شود. از پستان شتر پس از این خون و زهرى كه زود هلاك كننده است ، بدوشید.
((در اینجاست كه پویندگان راه باطل زیان بینند)) و مسلمانانى كه در پى خواهند آمد، در مى یابند كه احوال مسلمانان صدر اسلام چگونه بوده است . قلبتان با فتنه ها آرام خواهد گرفت . بشارتتان باد به شمشیرهاى كشیده و برا، و حمله جائز و متجاسر ستمكار، و درهم شدن امور همگان و خودراءیى ستمگران ! غنایم و حقوق شما را اندك خواهند داد. و جمع شما را با شمشیرهایشان دور خواهند كرد. و شما جز میوه حسرت برداشت نخواهید نمود. كارتان به كجا خواهد انجامید؟ در حالى كه ((حقایق امور بر شما مخفى گردیده است . آیا شما را به كارى وادارم كه از آن كراهت دارید؟)).
زنان حاضر در مجلس سخنان حضرت فاطمه علیهاالسلام را پیش مردان خود بازگو و تكرار كردند. متعاقب آن ، گروهى از بزرگان و رؤ ساى مهاجرین و انصار در حالى كه اعتذار مى جستند و اظهار ندامت ، نزد حضرت زهرا علیهاالسلام آمدند و به آن حضرت گفتند: اى سرور زنان عالم ! اگر ابوالحسن (على علیه السلام ) براى ما حقایق را عنوان مى كرد قبل از آنكه ما با دیگرى (ابوبكر) عهد وثیق و پیمان استوار و محكم بسته باشیم ، هرگز از او روى بر نتافته به دیگرى میل نمى كردیم .
حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود:
من مسؤ ولیت بازگویى حقایق را داشتم (نصیحتى بود از من به شما) حجت را بر شما تمام كردم . عذر شما، عذر مقبول و پسندیده اى نیست و تقصیر و كوتاهى شما مسلم و هیچ بهانه و توجیهى بعد از آن متصور نیست .

رجمه و تحقیق از جلد 43 بحارالانوار
زندگانی حضرت زهرا (علیهاالسلام )
تالیف : علامه محمد باقر مجلسی
مترجم و محقق: محمد روحانی زمان آبادی


penis erection
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:35 ق.ظ
erectile dysfunction medications comparison http://viagralim.us erectile dysfunction medications comparison !
Hello, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, could test this? IE still is the marketplace chief and a huge element of other people will omit your great writing due to this problem.
How do you treat Achilles tendonitis?
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:07 ب.ظ
Its like you learn my thoughts! You appear to
grasp so much about this, such as you wrote
the e-book in it or something. I think that you can do with a few % to pressure the message home a bit, however other than that, this is wonderful blog.
An excellent read. I'll definitely be back.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 06:08 ق.ظ
Just wish to say your article is as astonishing.
The clarity on your publish is just cool and i can assume you're knowledgeable in this subject.
Well together with your permission let me to grab your RSS
feed to stay up to date with imminent post. Thank you one
million and please keep up the gratifying work.
Donny
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:41 ب.ظ
This excellent website really has all of the info I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر