تبلیغات
شناخت و معرفی اسلام - كیش پارسایان
شنبه 28 اسفند 1389

كیش پارسایان

   نوشته شده توسط: AMIR HASSAN SINAEE    نوع مطلب :گوناگون ،

دفتر دوم : صفات مؤ منان 
فصل نخست : اقسام صفات و حالات مؤ منان
بنابر آیات و روایات ، صفات مؤ من ، سه نوع است : معنوى ؛ انسانى ، مادى . معمولا كار بر كلمه صفت در مورد انسان ، ناظر به امور درونى است .
بنابراین معنا، صفات مؤ من به دو بخش معنوى الهى ، و انسانى تقسیم مى شود، صفاتى چون : توكل ، رضا و تسلیم از قسم اول به شمار مى آید.
حالاتى چون : سخاوت ، عفو و بخشش ، وفاى به عهد و جز آن ، از قسم دوم محسوب مى شود. این معانى ، از سنخ حالات درونى آدمى است كه صفات هم نامیده مى شود: اعمال خارجى انسان را صفات نمى گویند. البته ، صفات وقتى به ظهور آمد به اعضا و جوارح نیز سرایت مى كند.
تعداد صفات مؤ من بسیار است و براى برشمردن كامل آن نیز باید به آیا و روایات مراجعه كرد. ما در اینجا فقط به مهمترین این صفات معنوى و الهى ناشى شود مى تواند پشتوانه منطقى محكمى داشته باشد، وگرنه بدون اعتقاد به جنبه هاى معنوى ، صفات انسانى توجیه ناپذیر و بى پشتوانه است . در این مبحث از اعمالى سخن مى رود كه از درون نشاءت مى گیرد.
مرورى بر صفات مؤ منان در روایات  
هنگام مطالعه روایات ، به دو دسته روایت بر مى خوریم . در یك دسته ، كلیات صفات بیان شده است و در دسته دیگر اعمال مؤ منان به طور جزیى شمارش مى شود، چنان كه در روایتى از پیامبر صلى الله علیه و آله خطاب به على علیه السلام صد و چهار صفت مؤ منان بیان شده است كه این امر البته جنبه هاى رمزى نیز داشته است . باید توجه داشت كه مخاطب رسول خدا صلى الله علیه و آله چه كسى بوده است ؟ مخاطب در چه حد معرفت و در چه موقعیت زمانى و مكانى قرار داشته و القاى آن چگونه بوده است . در آن روایت مخاطب على علیه السلام است .
1. صفات كلى :  
امام باقر علیه السلام از قول رسول الله صلى الله علیه و آله نقل فرموده اند:
الا اءنبئكم بالمؤ من ؟
مى خواهید شما را از مؤ من خبر دهم ؟
المؤ من من ائتمنه المؤ منون على اموالهم و امورهم .
مؤ من كسى است كه مؤ منان وى را بر اموال و امور خودشان امین مى دانند.
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده
مسلمان آن كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او در سلامت باشند.
در این روایت ، علاوه بر تعریف مؤ من و مسلم و بیان تفاوتهاى اساسى آنها مهاجر نیز تعریف و توصیف شده :
والمهاجر من هجر السیئات فترك ما حرم الله (74)
مهاجر كسى است كه از بدیها هجرت كند و آنچه را خداوند حرام فرموده ، ترك گوید.
در روایت دیگر از امام هشتم علیه السلام كه عامه هم آن را نقل كرده اند، آمده است :
من سرته حسنته و سائته سیئته فهو مؤ من (75)
مؤ من كسى است كه از كار خوبش مسرور و از كار بدش پشیمان شود.
دقت كنید كه این تعریف ها از مؤ من درباره عمل اوست .
2. صفات جزئى :  
در دسته اى دیگر از روایات ، صفات از حالت كلى در آمده و به نحو جزئى تبیین شده است . چنان كه در روایتى از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام منقول است كه :
على علیه السلام به مجلسى از قریش برخورد مى كنند و بعد به مجلسى دیگر از اوس و خزرج و مى بینند كه در مجلس اول سخنان بیهوده مى رانند اما در محفل دوم كارهاى متین و صحیح انجام مى دهند. على علیه السلام از این حال شگفت زده مى شوند و خدمت رسول الله مى رسند و حكایت هر دو مجلس را باز مى گوید. سپس از پیامبر صلى الله علیه و آله بیان صفات مؤ من را طلب مى فرمایند: در این هنگام رسول الله صلى الله علیه و آله كه سرشان را به زیر انداخته ، سرشان را بلند كرده ، فرمودند:
عشرون خصلة فى المؤ من
بیست خصلت در مؤ من است .
فان لم یكن فیه لم یكمل ایمانه . ان من اءخلاق المؤ منین ، یا على ، الحاصرون الصلاة .
اگر این خصال در او نباشد ایمانش به كمال نرسیده است ، یا على مؤ منین در وقت نماز به نماز حاضر مى شوند.
والمسارعون الى الزكوة
در پرداخت حقوق مالى شرعى تسریع مى كنند.
والمطعمون المساكین
مساكین و فقرا را اطعام مى كنند.
الماسحون راءس الیتیم
دست محبت بر سر ایتام مى كشند.
المطهرون اطمارهم
لباسشان كهنه ، اما تمیز است .
كنایه از این است كه آنچه شرع از نظر پوشش تعیین فرموده است ، مى پوشند.
الذین ان حدثوا لم یكذبوا
آنچه به آنها مى گویند فورا تكذیب نمى كنند.
مقصود این نیست كه مؤ من آنچه را مى شنود ساده لوحانه تصدیق مى كند، چه بسا آنچه را كه به مؤ من مى گویند دروغ باشد، اما فورا تكذیب نمى كند.
واذا وعدوا لم یخلفوا
اگر وعده كنند تخلف نمى كنند.
واذا ائتمنوا لم یخونوا
در امانت خیانت نمى كنند.
و اذا تكلموا صدقوا
به راستى و صداقت تكلم مى كنند.
رهبان باللیل و اسد بالنهار
پارسایان شب اند و شیران روز.
صانمون النهار قائمون اللیل
روزها روزه دار و شبها در قیام اند براى عبادت .
لایؤ ذون جارا ولا یتاذى بهم جار
همسایگان را نمى آزارند - اذیت ارادى - و به گونه اى نیست كه همسایه گان از آنها در آزار باشند - غیر ارادى .
شاید هم مقصود این است كه نه تنها خود اذیت نمى كند، مراقب است كه عائله اش هم موجبات اذیت همسایگان را فراهم نكنند.
الذین مشیهم على الارض هون
در زمین با نرمى و تواضع گام برمى دارند.
حالت تكبر ندارند.
و خطاهم الى بیوت الارامل
گامهایشان به سوى خانه هاى بى سرپرستان است .
وعلى اثر الجنائز.
(76)
و در تشییع جنازه مؤ منان شركت مى كنند.
در روایتى ، دیگر، ابوحمزه ثمالى از امام سجاد علیه السلام نقل مى كند:
المؤ من خلط علمه بالحلم
مؤ من عملش با حلمش در آمیخته است .
علم در مؤ من تكبر و خود خواهى پدید نمى آورد.
ویجلس لیعلم
مى نشیند تا بیاموزد.
در مجلسى كه بهره علمى نداشته باشد شركت نمى كند.
و یصمت لیسلم
سكوت مى كند تا سالم بماند.
از آفات سخن گفتن احتراز مى كند.
وینطق لیفهم
اگر صحبت مى كند براى طلب فهم است .
لایحدث امانته الاصدقاء
آنچه از دوستانش به رسم امانت مى داند به دوستانش نیز بازگو نمى كند. امانت به معنى مطلق آن منظور است .
ولایكتم شهادته اعداء
حق را كتمان نمى كند، اگر چه به نفع دشمنش باشد.
دو جمله فوق بسیار زیبایى كنار هم آمده است . چیزهایى كه از دوستان به امانت پیش او گذاشته شده است به دوستان نمى گوید؛ چه رسد به دشمنان . در جمله بعد مى فرماید؛ در موضع كتمام حقیقت حتى علیه دشمنان هم كتمان حق نمى كند چه رسد علیه دوستان ؛ یعنى دوستان را با كتمان شهادت آنها، تضعیف نمى كند!
ولا یفعل شیئا من الحق ریائا ولا یتركه حیاء
هرگز چیزى را كه در آن شائبه ریا هست ، انجام نمى دهد و به دلیل خجالت و حیا كار درست را ترك نمى گوید.
توضیح آنكه براى عمل نیك دو آفت است كه یكى پسینى است یعنى پس ‍ از تحقق و در حال وقوع موجب تضییع آن مى شود و دیگر پیشینى است یعنى پیشینى ، و شیطان در هر دو موضع فعال است .
ان زكى خاف ما یقولون
نسبت به آنچه درباره اش مى گویند بیم دارد.
و یستغفرالله مما لایعلمون
نسبت به آنچه دیگران نمى دانند از بدیها استغفار مى كند.
لا یغره قول من جهله
از تعریفهاى جاهلانه و متملقانه مغرور نمى شود.
و یخشى احصاء من قد علمه
(77)
بیم دارد لغزشهایش از ناحیه كسى كه از آنها با خبر است بر ملا شود.
مؤ من گول تعریفهاى جاهل را نمى خورد، چون خودش را خوب مى شناسد و از اینكه عیوبش بر ملا شود، نیز مى هراسد. خدا و رسول و مؤ منان و فرشتگان الهى از اعمال آدمیان باخبرند و مؤ من همواره از بر ملا شدن سیئاتش مى ترسد.
المؤ من من طاب مكسبه وحسنت خلیفته و صحت سریرته
در آمدش پاكیزه است و خلقش نیكو و باطنش سالم است .
و انفق الفضل من ماله
بیش از مورد احتیاجش را انفاق مى كند.
و امسل الفضل من كلامه
از گفتار اضافى در كلام خوددارى مى كند:
و كن الناس من شره وانصف الناس من نفسه (78)
مردمان از شرش در امان هستند و درباره مردم ، هر چند به زبان خود، انصاف مى دهد.

نام كتاب : كیش پارسایان

دروس استاد آیة الله مجتبى تهرانى

ناشر: مؤ سسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر


modern combat 5 hack
جمعه 4 اسفند 1396 07:13 ب.ظ
ما از یک وب سایت متفاوت از اینجا گول زدیم و فکر کردیم که من نیز ممکن است
چیزها را چک کن من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم.
منتظر ماندن در مورد صفحه وب خود برای یک بار دیگر.
edibles
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:45 ق.ظ
هی، فقط می خواستم به شما سر بزنم. متن در خود
محتوای به نظر می رسد از روی صفحه نمایش در Chrome اجرا می شود.
من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله فرمت است یا چیزی برای سازگاری با مرورگر اینترنت، اما من تصور می کردم پست می کنم
که به اطلاعت برسونم. اما طراحی عالی به نظر می آید! امیدوارم که شما مشکل حل زودی دریافت کنید. کودوس
Richie
پنجشنبه 16 آذر 1396 07:45 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's
new to me. Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and
checking back often!
foot pain cream walgreens
سه شنبه 6 تیر 1396 02:48 ق.ظ
Right here is the perfect blog for anyone who hopes to
find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really would
want to?HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for ages.
Excellent stuff, just great!
std clinics near me
دوشنبه 5 تیر 1396 07:42 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه نشستن درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها
برای while. من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر کسانی
که شکاف. اگر شما که می توانید انجام من خواهد
بدون شک تا پایان در گم.
foot pain side
دوشنبه 5 تیر 1396 12:09 ق.ظ
Hello my friend! I want to say that this article is amazing,
great written and include almost all vital infos.
I'd like to see extra posts like this.
std test kit
جمعه 2 تیر 1396 11:08 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا حل و فصل
بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای
while. من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی به پر کسانی
که شکاف. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا بود تحت تاثیر قرار
داد.
donettejiran.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 02:40 ق.ظ
Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر